<center id="y0myy"><wbr id="y0myy"></wbr></center>
<center id="y0myy"></center>
<optgroup id="y0myy"><small id="y0myy"></small></optgroup>
<optgroup id="y0myy"></optgroup>
<center id="y0myy"><wbr id="y0myy"></wbr></center>
<optgroup id="y0myy"></optgroup>
Creative Cloud

?o je nové v slu?be Creative Cloud.

Objavujte nové sp?soby spolupráce, tvorte a spájajte sa s komunitou, a to v?ade, kde ste.

Spolupracujte efektívnej?ie, aj ke? pracujete na dia?ku.

Mo?no spolu so svojím tímom pracujete mimo kancelárie. No v?aka novym sp?sobom ukladania, zdie?ania a kontroly súborov v slu?be Creative Cloud budete ma? pocit, akoby ste spolupracovali v jednej miestnosti.

?al?ie informácie

Spolupracujte efektívnej?ie, aj ke? pracujete na dia?ku.

POZRITE SI NOVé MO?NOSTI SPOLUPRáCE NA DIA?KU


Adobe XD

Adobe XD

Upravujte spolo?ne v reálnom ?ase jeden dokument viacerymi dizajnérmi.

Illustrator

Adobe Illustrator

Ukladajte a zdie?ajte cloudové dokumenty alebo sledujte verzie súborov priamo vo svojej aplikácií.

InDesign

Adobe InDesign

Odosielajte súbory na kontrolu. Komentáre si m??ete zobrazova? a odpoveda? na ne priamo v aplikácii InDesign.

Spark

Adobe Spark

Vyh?adávajte schválené obrázky v zdie?anych kni?niciach a umiestňujte ich na stránky aplikácie Spark.

Kni?nice Creative Cloud Libraries

Kni?nice Creative Cloud Libraries

Pristupujte k dátovym zdrojom, organizujte ich a zdie?ajte v r?znych aplikáciách, zariadeniach a tímoch.

Tvorte odkia?ko?vek.

V?aka na?im najnov?ím aktualizáciám e?te nikdy nebolo jednoduch?ie vytvára? to, ?o si viete predstavi?, bez oh?adu na to, kde ste, v aplikáciách Photoshop na iPade, XD, Illustrator a mnohych ?al?ích.

Tvorba bez obmedzení.

POZRITE SI NOVé MO?NOSTI TVORBY Z ?UBOVO?NéHO MIESTA


Photoshop

Adobe Photoshop

Optimalizácia portrétov priná?a profesionálne vysledky jedinym kliknutím.

Photoshop na iPade

Photoshop na iPade

Presúvajte obrázky medzi aplikáciami Lightroom a Photoshop bez problémov.

Adobe Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

Chráňte svoje digitálne fotografie novym nástrojom na tvorbu vodotla?e.

Premiere Pro

Adobe Premiere Pro

Vydávajte rychlej?ie a upravujte efektívnej?ie v?aka novym vylep?eniam vykonu.

Adobe Stock Audio

Adobe Stock Audio

Objavte hudobné skladby bez licen?nych poplatkov, ktorych autormi sú cenami oven?ení umelci.

Písma Adobe

Písma Adobe

Prezerajte si písma a vyberajte si pod?a nálady, ?ánru, ?i zámeru.

Spojte sa s komunitou.

?i ste v pou?ívaní aplikácií nová?ik, alebo ich zvládate ?avou zadnou, sme tu na to, aby sme vám pomáhali zlep?ova? sa, roz?irova? hranice predstavivosti a pomáha? vám na ka?dom kroku.

Lightroom

Lightroom

Predve?te svoje najlep?ie zábery, pozrite sa, ako sa darí ostatnym, a získajte horúce tipy od skvelych fotografov.

Vyskú?a?

Adobe Live

Adobe Live

U?te sa u?ito?né zru?nosti od dizajnérov, ilustrátorov, fotografov a ?al?ích profesionálov v reálnom ?ase.

U?te sa od profesionálov

Nájdite plán slu?by Creative Cloud, ktory je pre vás najvhodnej?í.

Jednotlivci

59,99 € mesa?ne

Získajte celú kolekciu s viac ako 20 tvorivymi aplikáciami a slu?bami.

?tudenti a u?itelia

19,50 € mesa?ne

U?etrite viac ako 65 % na celej kolekcii aplikácií Creative Cloud.

Tímy

U? od29,99 € mesa?ne

Získajte v?etko, ?o potrebujete na vytváranie skvelych diel, ako aj jednoduché spravovanie licencovania, pokro?ilú podporu a ?al?ie funkcie.

Nákup cez telefón: +44 203 0277 764

Creative Cloud

Kreativita pre v?etkych.

Fotografia. Video. Dizajn. Pou?ívate?ské rozhranie. 3D a roz?írená realita (AR). Creative Cloud dovolí va?ej predstavivosti roztiahnu? krídla.

2019午夜福利不卡片在线